Fanget opp av
Kategori: Møtereferater

Referat årsmøte 2018

Referat årsmøte 2018

Referat fra Årsmøte for Vågan Hundeklubb 2018

Møtt:   Trine Krane, Kjersti Wennberg, Victoria Ramstad, Oddvar Sameien, Merete Pedersen, Siw Sørvaag Skaar, Arvid Strand

Saksliste: 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

Sak 2 Valg av møteleder

Merete Pedersen

Sak 3 Valg av referent 

Siw Sørvaag Skaar

Sak 4 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Victoria Ramstad og Oddvar Sameien

Sak 5 Årsberetning Vågan Hundeklubb 2018

Vara valgkomité:Kristin Pedersen. Det var feil i utsendte sakspapirer, det stod vara utstillingskomite 

LDS 2018:

Feil i utsendte sakspapirer: Dette medførte en stor dugnad, hvor følgende oppgaver ble utført: 

Det riktige er: Dette medførte en stor dugnad, hvor en mengde oppgaver ble utført.

Sak 6 Regnskap 2018

Regnskapet er godkjent

Sak 7 Lofoten Dogshow2019

Utstillingskomité 2019:

Feil i utsendte sakspapirer: Renate Magnussen er ikke medlem i årets utstillingskomite

Sissel Andorsen går ut. May Lill Eliassen kommer inn i stedet for

Sak 8 Innmeldte saker

Styret ønsker godkjenning for å ta inn ekstern kasserer for 2 år på dugnad; Naomi Thuraisingan. Godkjent.

Sak 9 Valg

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Merete Pedersen, 2 år

Nestleder: Siw Sørvaag Skaar, 1 år

Styremedlem: Victoria Ramstad, 2 år

Styremedlem: Oddvar Sameien, 2 år

Styremedlem: Gøril Olufsen, 1 år

Varamedlem: May Lill Eliassen, 1 år

Varamedlem: Tommy Olufsen, 1 år

Kasserer: Naomi Thuraisingan, 2 år

Revisor: Siri Sund,1 år

Vararevisor: Kristin Pedersen,1 år

Valgkomiteen:

Leder: Kristin Pedersen, 1 år

Medlem: Siv Augustinussen, 1 år

Varamedlem: Kjersti Wennberg, 2 år

Valgkomiteens innstilling godkjent

Protokollen godkjent

Victoria Ramstad 

Oddvar Sameien

Referat – Styremøte 17.04.18

Referat – Styremøte 17.04.18

Referat fra Styremøte 17.04.18

 

Møtt: Merete Pedersen, Cathrin Bange, Renate Magnussen, Siw Sørvaag Skaar + Roy Tore Valsnes

Forfall: Gøril Olufsen, Kjersti Wennberg, Greta Granås

 

01/18             Konstituering av styret – valg av kasserer og sekretær

 • Kasserer: Styret spør Inger Marie Eriksen, evt Oddvar Sameien. Ingen av styrets medlemmer ønsker dette vervet.
 • Sekretær: Siw Sørvaag Skaar. Vara: Cathrine Bang

 

02/18             Regnskap

Kort gjennomgang av faste utgifter: lokalet på Svinøya, leie, strøm og forsikring

Utgifter til instruktører kurs

Inntekter: ca 20 000,- pr år i medlemskontingent

Beholdning: 262 669,-

Utstillingskonto: 73 866,-

Brukskontoen: 188 800,-

 

03/18             Treninger og treningsplaner

Tas med i medlemsmøte

 

04/18             Evt

Runde i forhold til hvem som medlemmene er – styrker og svakheter, roller osv.

Vedlagt presentasjon

 

Siw Sørvaag Skaar

Sekretær, Vågan Hundeklubb

Referat – medlemsmøte 17.04.18

Referat – medlemsmøte 17.04.18

Referat fra medlemsmøte 17.04.18

Møtt: Merete Pedersen, Cathrin Bang, Renate Magnussen, Roy Tore Valsnes, Inger Marie Eriksen, Kjersti Wennberg, Daniela Rist, Wenche Karlsen, Trine Krane, Stig Eriksen, Vivian Strand, Arvid Strand, Oddvar Sameien, Siw Sørvaag Skaar.

 

01/18             Presentasjon av styret

Leder: Gøril Olufsen

Nestleder: Merete Pedersen

Styremedlemmer: Renate Magnussen, Cathrine Bang og Siw Sørvaag Skaar (sekretær)

Varamedlemmer: Kjersti Wennberg og Greta Kristine Granås

Revisor: Siri Sund

Vara-revisor: Veslemøy Drangevåg

Valgkomité: Linn Charlsen, Siv Augustinussen og Kristin Pedersen

 

Vi mangler økonomiansvarlig. Dette kan være noen utenfor styret.

 

02/18             Presentasjon av deltakerne

Se lista for oppmøtte

 

03/18             Treninger og treningsplaner

Hva vil vi med klubben, og hva er ditt bidrag?

Forslag til treninger/aktiviteter:

 • By-/Miljøtrening/sosialisering: Renate kan bidra i disse treningene
 • Utstillingstrening: Merete og Vivian kan bidra i treningen. Forslag om å gjennomføre prøveutstilling med «dommere» for eksempel en søndag. Kaffe osv – sosialt
 • Kløv/trekk: Ønske om veiledning/kurs
 • Besøksvenn: Ønske om kurs/opplæring. Sunniva på Hundevenn kan ha kurs. Røde kors og Antrozoologisenteret er andre som har kurs.

 

 • Jakt: Ønske om jakthundkurs tilpasset de ulike jakthundtypene. Daniela kan bidra i planlegging. Camilla kan bidra til treninger. Viviann Eriksen? Oddvar kan også bidra. Renate kan stille med duer som jakthundene kan trene på.
 • Agillity: Kjersti kan kanskje bidra, men det må struktur for treningene på plass. Hun har mange ulike kurs
 • Bruks: Trine har kurs og trener på dette med støtte fra Tromsø og Leknes.
 • Rally-lydighet: Trine har kurs og trener på dette. Støtte fra Tromsø og Leknes.
 • Egentreningene: De har vært fine. Ønske om å bytte treningsområde. Ingen instruktør på disse – alle har ansvar for egen hund, hjelper hverandre
 • Lydighet: Kjersti trener på dette og kan kanskje bidra, men det må struktur for treningene på plass. Hun har mange ulike kurs. Trine trener på dette
 • Blodspor: Oddvar har mye kompetanse i dette og kan bidra med treninger. Renate foreslår blodspor-helger i Teisthaugan
 • Valpekurs/unghundkurs: Roy Tore har kurs i dette og kan bidra

 

Generelt:

Alle kan bidra med å møte opp og å dele sine erfaringer – få input og gi tilbakemeldinger. Obs! Det er ikke alltid man vet hva man skal spørre om. Det er viktig å sehverandre. Alle må være bevisst hvordan treningene skal være – hvordan man ønsker å bli møtt, og så møte andre sånn.Vi må dra sammen i samme retning, og samle oss om aktiviteten i klubben.

 

Organisering:

Trening: Ønske om å ha faste treningsdager sånn at det blir forutsigbart for medlemmene. Tiltak her kan være å sette opp en treningsplan som går over lengre tid, få engasjert flere «trenere» – fordele ansvar for treningene på flere. En «hovedtrener» og en «hjelpetrener? En er ansvarlig for treningen – holde tråden, koordinere. Det trenger ikke å være medlemmer i styret som holder treningene.

 

Tydeligere ledelse på treningen – hvordan den er lagt opp. En måte å møte dette på kan være å starte treningen med å gå gjennom forventninger og mål + debrief på slutten av treningen; hvordan gikk det?

 

Hvordan få alle med på egentreningene? Det er greit når man vet hva man vil trene på – hjelpe hverandre (spesielt de nye).

 

For å få oversikt over hvem som kommer på trening kan alle bekrefte om de kommer på facebook. Ønske om at det legges opp flere forskjellige treninger for å møte de ulike behovene.

 

Er det en ide å dele klubben inn i undergrupper – lydighet, blodspor, bruks osv?

 

Klubben trenger agillity-utstyr/bane. Utstyr er dyrt. Vanskelig å rekruttere til miljøet

 

Når medlemmer har vært på kurs så har de noe å bidra med til andre, men det kan ikke forventes at de skal lære videre alt de har lært til de andre medlemmene, med mindre de har fått et slikt oppdrag fra styret.

 

04/18             Veien videre

Styrettar ansvar for å sette opp ekstratreninger for alle medlemmene (helgetreninger på div)

Formidle treninger/turer osv på facebook – alles ansvar/inkludere flest mulig

Obs! Rom for nybegynnere – ta vare på dem. Nybegynnerkurs/innføringskurs

Styret tar dette med videre, planlegger og kaller inn til «instruktørgruppe» som planlegger neste sesong

 

 

05/18            Lofoten Dogshow

Siste helga i juli – 27.-29.07.18. Alle medlemmene må bidra J

Praktiske ting som må gjøres: trenger dugnadshjelp. Har ei liste på det som må gjøres på vårparten. Det kommer medlemsmøte hvor man kan påta seg oppgaver.

 • Sekretariat: Viviann, Greta, Sissel, Roy Tore (speaker), Daniela. Salten hundeklubb søndag
 • Ansvar for salg av lodd og samle inn gevinster: Cathrine. Ungene selger lodd.

 

 • Rigging: Så mange som mulig. Rigging fredag. Leie området fra fredag formiddag.
 • Sortere premier, klargjøring av kritikkskjemaer – ringene
 • Div utstyr; penner, binders, fargekort – nok mange
 • Hva trengs i lydighetsringen? Kjersti. Kjøp nye rosetter + sølvmerker osv
 • Vakter – parkering
 • Alle medlemmene må bidra.
 • Kjøreplan – Merete
 • Kafe-ansvarlig: Cathrine Bang
 • Mål på lydighetsbanen – NKK. Trine sjekker
 • Unger på utstilling: rosett + en pose med noe godt.

 

 

06/18             Eventuelt

Jegerprøve: Franz Sortland ønsker å promotere dette gjennom VHK. Daniela sender e-post til ham.

 

 

 

Siw Sørvaag Skaar

Sekretær, Vågan Hundeklubb

 

Referat medlemsmøte 22. mars 2018

Referat medlemsmøte 22. mars 2018

Medlemsmøte 22/3-2018

Tilstede: Gøril, Renate, Siw, Oddvar, Arvid, Trine, Kjersti og Merete

 1. Info om «Sukkerbiten»

Merete informerer om «sukkerbiten». Åpent for at medl kan låne mot treningsavgift. Kr 100 pr mnd/kr 30 pr gang.

 1. Info om treningsbanen på Ørsnes

Treningsbanen på Ørsnes må på sikt flyttes da grunneier skal bruke tomta. Vi håper på å få den opp på Svinøya vis à vis «Sukkerbiten». Oddvar sjekker opp om mulig område i Kongsmarka.

 1. Ønsker for treninger/kurs

Vi skal undersøke hvilken kompetanse vi har innad i klubben for å kunne variere treningene. Det uttrykkes ønske for flere treningshelger, samt en mer forutsigbar treningsplan. Det opprettes en meningsmåling på fb for å kunne se hvilke interesser medl har. Det skal deretter settes opp kursliste for høsten 2018.

 1. Info LDS

Leder for utst.komite informerer om status ifht utstillinga som skal holdes i juli 2018. Det blir enighet om at vi skal kalle inn til medlemsmøte for å kunne engasjere medlemmene i planlegginga, samt få dem med på dugnadsarbeid. Dato for medlemsmøte settes på neste møte i utst.komite.

Årsmøtereferat for året 2017

Årsmøtereferat for året 2017

Referat fra årsmøte 22.03.18 i Vågan Hundeklubb

Saksliste:

Godkjenning av innkalling:

Godkjent

Godkjenning av saksliste:

Godkjent

Valg av referent:

Siw Sørvaag Skaar

Valg av 2 stk til å underskrive referatet:

Oddvar Sameien

Arvid Strand

Årsmelding:

Årsmelding gjennomgått og godkjent

Godkjenning av regnskap:

Innspill til inntekter: søke midler til Natur & miljø i forkant av kurset. Søker på nettet.

Årsregnskap 2017 godkjent

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Gøril Olufsen fortsetter i 1 år

Nestleder: Merete Pedersen går inn som nestleder for 2 år

Styremedlem: Renate Magnussen fortsetter sitt verv i 1 år

Styremedlem: Cathrine Bang velges for 2 år

Styremedlem: Siw Sørvaag Skaar velges for 1 år

Varamedlem: Greta Kristine Granås velges for 1 år

Varamedlem: Kjersti Wennberg velges for 1 år

Revisor: Siri Sund for 1 år

Vararevisor: Veslemøy Drangevåg for 1 år

Valgkomiteen:

Leder: Linn Charlsen for 1 år

Medlem: Siv Augustinussen for 2 år

Varamedlem: Kristin Pedersen for 2 år

Valg

Komiteens innstilling vedtas

Innkjøp av ny klubb-pc

Det innvilges ny pc med programvare osv og ny skriver med inntil kr 10 000,-

Valg

Komiteens innstilling vedtas

Innkjøp av ny klubb-pc

Det innvilges ny pc med programvare osv og ny skriver med inntil kr 10 000,-

Økning av medl.kontigent

Vedtatt økning til kr 300,- og husstandsmedlemmer til kr 130,-

Innsendte saker

Endring av Lover for Vågan Hundeklubb, stiftet 1983. Pålagt av NKK. Vedtatt av årsmøtet 22.03.18

 

Siw Sørvaag Skaar
Referent (signatur, red. anm)

Oddvar Sameien
Arvid Strand
(undertegnet i papirformat, red.anm)