Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER FOR VÅGAN HUNDEKLUBB

Vedtatt av årsmøtet den 12.03.2014

Kap 1 Innledende bestemmelser:

§1-1 Organisasjon og virkeområde 

Klubbens navn er Vågan Hundeklubb, og forkortes til VHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. 

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Vågan. 

Klubben har verneting i Svolvær, Lofoten. 

§1-2 Formål 

VHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. VHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder. 

§1-3 Definisjoner 

Klubbens organer:

– Årsmøtet 

– Ekstraordinært årsmøte 

– Styret 

– Valgkomite 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette 

§2-1 Medlemskap 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. 

§2-2 Medlemskontingent 

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. 

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. 

§2-3 Medlemsplikter 

Medlemmene er forpliktet til å støtte VHK og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge VHK og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes, og med respekt ovenfor andre medlemmer på alle arenaer, også i det offentlige rom og i sosiale medier.

§2-4 Opphør av medlemskap 

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse 

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner 

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 

Kap 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet 

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 30.03.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. 

§3-2 Møte og stemmerett 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal sendes pr. mail, eller pr. post, og må være leder av valgkomiteen i hende senest en uke før årsmøtet. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

§3-3 Innkalling 

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. 

Med innkallelsen skal følge:

– Dagsorden 

– Årsberetning 

– Regnskap med revisors beretning 

– Budsjett for neste år 

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 

§3-4 Årsmøtets oppgaver. 

Årsmøtets oppgaver er å:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, herunder også forhåndsstemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning.

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.

e) Godkjenne budsjett for neste år.

f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger. 

g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

i) Velge:

– Leder for 2 år 

– Nestleder for 2 år 

– 5 styremedlemmer for 2 år 

– 2 varamedlemmer for 1 år 

– Revisor med vararevisor for 2 år. 

– Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for¬langer det. 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. 

Kap 4 Styret m.v. 

§4-1 Styret 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

§4-2 Vedtak og representasjon 

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. 

§4-3 Styrets oppgaver er å 

– lede klubben mellom årsmøtene 

– avholde årsmøte 

– drive klubben i samsvar med klubbens formål 

– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 

– oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer. 

– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 

– oppnevne representant til NKK-regionen 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite 

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. 

§5-2 Revisor 

Årsmøtet velger 1 revisor for 2 år og 1 vararevisor for 2 år. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. 

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 

§6-1 Lovendringer 

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 

§6-2 Tolking av lovene 

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1. 

§6-3 Oppløsning 

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.